OECD

OECD är en internationell organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. I organisationen finns 30 medlemsländer, Sverige är ett av dessa. OECD är också grundare till OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är rekommendationerna som stater riktar till multinationella företag. Precis som ILO:s kärnkonventioner så är inte riktlinjerna tvingande utan helt frivilliga för stater att anta, riktlinjerna uppmuntrar till god företagsetik. Staterna som åtagit sig att förespråka riktlinjerna är främst OECD-medlemmar. De som ska bevaka att riktlinjerna används och följs är de nationella kontaktpunkterna. Dessas huvuduppgift är att förespråka riktlinjerna så väl som att hantera problem och klagomål gällande nationella företag som bryter mot riktlinjerna. Problemen löses genom dialog och diskussion.

Ansvarigt departement för Nationella kontaktpunkten i Sverige är Utrikesdepartementet. I nationella kontaktpunkten sitter representanter från arbetsmarknadens parter, dvs. näringslivet och den fackliga rörelsen samt representanter från flera departement.

Även ideella organisation kan göra en anmälan till nationella kontaktpunkten.

Riktlinjerna innehåller bland annat, i korthet, följande:

  • Respektera mänskliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling och de anställdas fortbildning.
  • Ge god information om sin verksamhet och sina produkter och tjänster, såväl finansiell som annan.
  •  Respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta på olika sätt med de anställdas representanter och motarbeta barnarbete. Informera om och lindra negativa konsekvenserna av nedläggningar.
  •  Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skydda miljö, hälsa och säkerhet till exempel genom miljöledningssystem och att tillämpa försiktighetsprincipen. Utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan.
  •  Inte ge mutor, främja öppenhet och de anställdas medvetenhet om företagets policy mot mutor.
  • Ge information om produkter till konsumenter och etablera rutiner för att lösa konsumenttvister.
  •  Sträva efter att överföra teknik och kunskap till värdlandet.
  • Inte samarbeta med konkurrenter så att konkurrensen begränsas.