IKEA:s leverantör Menders Tekstil kränker mänskliga rättigheter i arbetslivet

Den 16:e augusti 2008 startade arbetare och fackliga representanter en demonstration utanför textilfabriken Menderes Tekstil utanför Istanbul i Turkiet och fortsatte sedan att demonstrera under 190 dagar. Sedan april 2008 har fabriken bedrivit ett anti-fackligt arbete som tagit utryck i bland annat att ledningen vid upprepade tillfällen hotat arbetare som de misstänkt för att inneha fackligt medlemskap samt tvingat dem att avsäga sig sitt medlemskap och/eller uppmanat dem att säga upp sig. Arbetare som har visat sig ha fackligt engagemang har även systematiskt omplacerats på nya arbetsuppgifter, som arbetarna varit mindre kvalificerade för. När arbetare vägrat avsäga sig sitt fackliga medlemskap och/eller vägrat att acceptera omplacering eller avsked har ledningen gått så långt att de börjat trakassera de drabbade arbetarnas släktingar som också arbetar på fabriken. Rena Kläder har fått klara indikationer på att IKEA, som är fabrikens största kund, har varit välinformerad gällande problemen på Menderes Tekstil men inte gjort tillräckligt för att komma till rätta med situationen. Menderes Tekstil bryter mot ILO konventionerna 87 och 98 så väl som IKEAs uppförandekod (IWAY). De utsätter också sina anställdas hälsa och säkerhet för stora risker vilket lett till att fyra arbetare förlorat livet vid fyra olika tillfällen de senaste tio åren.

Bakgrund

Det senaste dödsfallet på fabriken Menderes inträffade den 20:e november 2008, när Ali Cetin som arbetade på maskinenergiavdelningen skulle fylla på en kolbrännare och föll ner i maskinen. Enligt fackföreningen Teksif hade inga av de nödvändiga säkerhetsåtgärderna vidtagits, Ali Cetin var 26 år gammal. Det har inträffat många andra allvarliga arbetsrelaterade olyckor det senaste årtiondet, efter vilka fabriksledningen vanligtvis vidtagit smärre åtgärder men misslyckats med att lösa de mer grundläggande problemen.

Fabriksledningen har också vid upprepade tillfällen hindrat fackföreningen Teksif när de försökt genomföra lagliga aktiviteter för facklig organisering, exempelvis den tredje juni, när fackliga representanter delade ut flyers till arbetare från företagsbussen vid busshållplatsen i Sarayköy, skickade arbetsgivaren säkerhetsrepresentanter från Menderes Tekstil till busshållsplatsen för att de med sina mobiltelefoner skulle ta bilder av de fackliga representanterna och arbetarna . Förmän och avdelningschefer som satt på samma buss skrek, och varnade arbetarna att inte ta de flyers som distribuerades av de fackliga representanterna, vilka också fick utstå verbala trakasserier. Samma dag instruerade också fabriksledningen avdelningscheferna att tillkännage att de arbetare som i fortsättningen söker kontakt med facket skulle avskedas, detta blev följaktligen också förmedlat till alla arbetare.

Detta är bara några exempel av kränkningar, av vilka fler finns dokumenterade och som fortsätter att inträffa. Så sent som den tredje mars 2009 kontaktade fabriksledningen på Menderes Tekstil, Himmet Soydans nya arbetsgivare med anledning av Soydans klagomål till domstolen gällande Menderes Tekstil som ska upp i rätten inom kort, och bad den nya arbetsgivaren att övertala Himmet att dra tillbaka sina anklagelser, och tillade att ”annars får du antingen avskeda honom eller så avslutar vi våra företagsrelationer med er”. Himmet Soydans klagomål till domstolen gäller hans och Halil Bozans orättfärdiga avskedande från Menderes Tekstil 28:e maj 2008. Klagomålet till domstolen resulterade även i avskedande av flera av Himmet Soydans och Halil Bozans familjemedlemmar som arbetade på fabriken.

IKEA

Som en del av aktionen uppmanade arbetare offentligt Menderes kunder, som låter tillverka produkter på fabriken, att ingripa. Fallet har vid upprepade tillfället tagits upp i turkisk press och den globala textilarbetarfederationen (ITGLWF), i vilken Teksif är medlem, gick ut med ett pressmeddelande dem 30:e januari i år där man också uppmanar Menderes uppköpare att agera i frågan. Den 12:e maj 2008 informerade Teksif IKEA om de orättfärdiga uppsägningarna av arbetarna Aytac Hasin och Elvan Hasin. Den 18:e augusti kontaktade Teksif återigen IKEAs Istanbul kontor och fick då också tid för ett möte den 29:e augusti gällande avsked på grund av facklig organisering. Under mötet försäkrade IKEA Asalettin Arslanoglu från Teksif att IKEA skulle engagera sig i Menderes fallet på den högsta nivån i företaget. Den 15:e september inledde IKEA en oberoende revision vilken tog två veckor. Trots kraven från Teksif träffade utredaren inte fackföreningen och frågade inte efter deras klagomål, ståndpunkt eller bevis. Den 24 oktober träffade fru Omur från revisionsbyrån Price Waterhouse Coopers de avskedade arbetarna. Hon förklarade då att hon gjorde en revision på uppdrag av IKEA. Hon träffade inte fackliga representanter vid något tillfälle. Slutligen träffade Kent-Åke Ahlgren, inköpsansvarig för IKEAs operativa inköpsverksamhet i Europa, och representanter från IKEAs Istanbul kontor, representanter från fackföreningen Teksif, men det har inte lett till några konkreta förbättringar för de drabbade arbetarna. ITGLWF har försökt initiera en samarbetsgrupp av fabrikens kunder, en så kallad buyers group, för att göra gemensam sak i sitt agerande. IKEA har dock inte visat intresse för detta.

Som största kund är IKEA en nyckelaktör i att möjliggöra en lösning på situationen. Skicka ett brev till IKEA och uppmana dem att omedelbart agera för att säkerställa att Menderes Tekstil:

  • Återanställer alla arbetare som blivit avskedade på orättfärdiga grunder.
  • Upphör med den anti-fackliga kampanj som man bedriver samt garantera arbetarna att företaget framöver kommer att respektera arbetarnas internationellt erkända rätt till fri facklig organisering och kollektiva förhandlingar.
  • Se över företagets ledningsprinciper och vidta nödvändiga åtgärder vad gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, disciplinära återgärder och klagomålsinstanser, detta specifikt gällande hantering av maskiner.
  • Att tillsammans med fackföreningen Teksif ta fram en omstruktureringsplan baserad på rättvisa och objektiva kriterier.

 Uppmana även IKEA att samarbeta med andra kunder hos fabriken för att lösa situationen.

Bästa Kent-Åke Ahlgren,

Jag skriver till er med oro gällande de upprepade fallen av anti-facklig verksamhet samt bristande arbetsmiljö hos er leverantör Menderes Tekstil i Turkiet. Det orättfärdiga avskedandet av, exempelvis, Himmet Soydans, Halil Bozans, Aytac Hasin och Elvan Hasin på grund av fackligt engagemang går emot ILO konventionerna 87 och 98 så väl som IKEAs uppförandekod (IWAY). Min oro gäller även de flertal dödsfall kopplat till bristande säkerhetsåtgärder på fabriken, senast dödsfallet av arbetaren Ali Cetin.

Jag uppmanar er att omedelbart agera, med fördel tillsammans med andra kunder hos fabriken i en så kallad buyers group, för att säkerställa att Menderes Tekstil:

* Återanställer alla arbetare som blivit avskedade på orättfärdiga grunder.

* Upphör med den anti-fackliga kampanj som man bedriver samt garantera arbetarna att företaget framöver kommer att respektera arbetarnas internationellt erkända rätt till fri facklig organisering och kollektiva förhandlingar.

* Se över företagets ledningsprinciper och vidta nödvändiga åtgärder vad gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, disciplinära återgärder och klagomålsinstanser, detta specifikt gällande hantering av maskiner.

* Att tillsammans med fackföreningen Teksif ta fram en omstruktureringsplan baserad på rättvisa och objektiva kriterier

Jag ser fram emot att höra från er om era åtgärder och dess resultat,

Vänliga hälsningar

Ditt för- och efternamn

Din e-postadress