Arbetsrättsförespårkare förtrycks i Bangladesh - din hjälp behövs fortfarande!

Sedan januari 2007 har staten förbjudit politiska och fackliga aktiviteter och gett sig själv rätten att agera i dessa fall som om det var i nödläge, vilket gett den rätten att exempelvis helt förbjuda rätten till fri organisering. De senaste veckorna verkar staten ha intensifierat sina försöka att slå ner aktiviteter från arbetar- och människorättsrörelsen. Hasan är bara en av många individer som har satts under bevakning, förhörts och häktats. Enligt Human Rights Watch har polisen rapporterat att ett antal internationella organisationer och deras anställda övervakats för att de påståtts bedriva och uppvigla till ”ömstörtande” verksamhet.

Enligt ett meddelande från Bangladesh denna vecka upplever många människorättsförespråkare det svårt att fortsätta sitt arbete i det klimat av rädsla och förtryck som nu råder i landet:

”Mr. Mehedi Hassans fall är inte en isolerad företeelse. Enligt informationen som presenterats i media har mer än ett dussin personer hittills blivit anklagade i de åtal som ägt rum den senaste månaden. Mobiltelefoner och e-mai-lkonton tillhörande ett flertal personer är också under bevakning. Mediarapporteringar pekar på att vem som helst som upplevs vara en bråkmakare, oberoende av hans eller hennes yrke eller sysselsättning, kan anklagas. För tillfället går ingen säker. Många fackföreningsledare håller sig borta från välkända platser då dessa upplevs som otrygga platser att vistas på.

Åtgärderna som vidtagits av den sittande regimen skapar kan jämföras med en förtryckarstat. Arbetarnas åsikter eller den egentliga orsaken till turbulensen i landet har man inte tagit hänsyn till. ”Bångstyriga” arbetare, utomstående och människorättsaktivister har alla anklagats så till den grad att en ”internationell konspiration” har utgjort förklaringen till de utdragna oroligheterna. Till och med i de fall där arbetare har dött i tjänst skyller man på denna konspiration och fallen får därför heller inte den uppmärksamhet de förtjänar… Mot bakgrund av detta har häktningen av Hassan, och den problematiska situationen som även för andra fått utstå, potential att utvecklas till en situation som allvarligt skulle kunna skada den bangladeshiska textil och klädindustrin. De negativa konsekvenserna av en sådan utveckling skulle få en direkt påverkan på två miljoner arbetare, de flesta av dessa är kvinnor.”

Att allvarliga situationer i Bangladeshs textilindustri uppstår har blivit vanligt förekommande under de senaste åren, delvis beroende på att arbetes möjlighet att uttrycka sitt missnöje genom facklig representation omintetgjorts. De förfärliga förhållandena i den bangladeshiska industrin finns väldokumenterade och inkluderar svältlöner, oacceptabla hälso- och säkerhets förhållanden och omänskliga arbetstiderna. De förtryckaråtgärder som gjorts av den bangladeshiska staten synliggör inte den egentliga kritiken som arbetare bär på och som också i slutänden är den underliggande orsaken till den tumultartade situation som landet befinner sig i.

Vi anser att aktieägare, inklusive fabriksägare, återförsäljare och statliga myndigheter måste erkänna och ta sitt ansvar för att få förtrycket att upphöra och att få industrin att utveckla sig i en mer konstruktiv riktning för att hantera brott mot mänskligrättigheter i arbetslivet.

Skriv gärna ett brev idag och uppmana den bangladeshiska staten att:

1. Stoppa allt förtryck av arbetare, fackföreningar, forskare/utredare och människorättsaktivister.

2. Lägg ner alla falska anklagelser gentemot arbetsrättsförspråkare som grundar sig på deras dagliga arbete.

3. Påbörja en uppriktigt och konstruktiv dialog med fackliga representanter och arbetsrättsförespråkare för att utveckla stabila industriella relationer.

4. Riv upp den lagstiftning som nu förbjuder rätten till fri organisering och facklig verksamhet.

5. Implementera trepartsavtalet som bangladeshiska staten, arbetsgivare och arbetarorganisationer undertecknade 12 juni 2006 där man specificerar några av de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet, vilket inkluderar rätten till fri organisering.

Dear Dr Ahmed,

I am writing to express my thanks to your government for releasing Mehedi Hasan, who was detained last week in relation to his important work as a factory inspector for the U.S. organisation Worker Rights Consortium. At the same time, I wish to raise my concerns about other labour rights defenders who may still be at risk of repression or detention under similar charges.

The ability of workers to organise freely to be able to negotiate to improve working conditions is vital if the garment industry in Bangladesh is to become sustainable over the long term. The current emergency laws, intense security surveillance and repression of labour rights makes this almost impossible. These actions fail to address the very real labour problems in Bangladesh's garment industry which are causing the current and past disturbances: low wages, poor health and safety, long hours and discrimination. Enabling workers the freedom to associate and to express their legitimate grievances and demands would create more stability for everyone involved.

I am aware of the importance of the garment industry to Bangladesh, its economy and its people. I am concerned that the ongoing criminalisation of workers and their representatives under the emergency legislation will make matters worse and that the two million mainly female garment workers will bear the brunt of it.

I believe it is vital that workers are able to organise freely in order to create a healthy and sustainable industry for the future and I am calling on your government to ensure labour rights defenders are able to carry out their important work free from harassment and intimidation. In particular we call on your government to:

• stop all repression of workers, trade unions, researchers, workers rights activists and policy advocates;
• drop the false charges levied at labour rights defenders for carrying out their legitimate duties;
• enter into genuine and constructive dialogue with union representatives and labour rights defenders to develop sound industrial relations.
• repeal emergency laws banning freedom of association and trade union activity and;
• implement the tripartite agreement signed June 12, 2006 by the government, owners and workers' organisations detailing some of the fundamental rights of workers, including freedom of association.

I look forward to hearing about the positive steps forward taken by your government,

Sincerely

Ditt för- och efternamn

Din e-postadress